fbpx

חזון ומטרות

מתנדבים צעירים מישראל ומיהדות התפוצות פועלים יחד למען קידום החוסן החברתי של קהילות מוחלשות בעולם. המעשה מתקיים בשותפות עם ארגונים מקומיים וברוח ערכים יהודיים אוניברסאליים, באופן המייצג בכבוד את העם היהודי ומדינת ישראל. עם שובם של המתנדבים לקהילות המוצא הם מצטרפים לקבוצה הולכת ומתרחבת של מנהיגות חברתית מעורבת.

המטרות שלנו:

 • עשייה חברתית וחתירה לתיקון עולם ולשיפור איכות חייהן של קהילות מוחלשות ברחבי העולם.

 • פיתוח וקידום שיתוף פעולה עם הקהילות המקומיות סביב מודלים ברי-קיימא של פעולה בתחומי חינוך וחברה.

 • טיפוח הקשרים בין צעירים מישראל וצעירים יהודים מהתפוצות, המבוססים על ערכים משותפים ומחויבות לעם היהודי.

 • תרומה להתפתחות האישית של המתנדבים ועיצוב תפיסת עולמם.

 • בניית רשת בוגרים מעורבים ופעילים המחויבים לקהילות המוצא שלהם.

 • שיפור תדמיתה וחיזוק מעמדה של מדינת ישראל בעולם.

כל אחד יכול לקחת חלק במימוש של החזון:

עקרונות העבודה שמובילים אותנו, שומרים עלינו חדים וממוקדים במטרות:

 • זהות ארגונית ברורה ומשותפת לכל התכניות שמפעיל פרויקט TEN.

 • בניית רשת המקשרת בין מרכזי TEN ברחבי העולם.

 • אוריינטציה קהילתית מצמיחה ומחזקת.

 • פעולה במוקד/מרחב פיזי ברור ומוגדר, תוך הקפדה על מרחב נגיש ובטוח. 

 • מודל מובנה ואמצעים ברי אימוץ לתוכניות המקומיות.

 • שימוש במתודות של חינוך בלתי פורמאלי ושל התערבות מעצימה ומשתפת. 

 • שילוב פעילויות המייצרות חיבור בין הורים וילדים והקפדה על מעורבות של ההורים בשירותים הניתנים לילדיהם.

 • ייצוא והטמעה שיטתיים של גישה, ידע וכלים באמצעות הכשרה לסוכני שינוי מקומיים (Train the Trainers).

 • תכנית עבודה מקצועית וברורה מנחה את הפעילות בשטח.

 • מדידה והערכה שיטתיים המאפשרים גמישות, יכולת למידה, שיפור והסתגלות.

Scroll to Top