fbpx

מדידה והערכה

לא קל למדוד חינוך בלתי פורמלי, אך על מנת להמשיך לעשות עבודה אתית אנחנו מחוייבים לעמוד ביעדים שלנו ולוודא שהפרויקט אכן מקדם את קהילות היעד שלנו, אחרת, העשייה אינה משמעותית.

 

תכנית דגל של הסוכנות היהודית

פרויקט TEN – תכנית דגל של הסוכנות היהודית הוא 'ארגון לומד', הנעזר בתהליכי הערכה חיצוניים ופנימיים לשם מעקב וניטור של פעילותו, מדידת איכות פעילותו והשפעותיה, הפקת לקחים ורכישת ידע ארגוני. 

לשם הערכת תהליכי העבודה בפרויקט והשפעתם על קהלי היעד שלו נעזר פרויקט TEN במכון דיגמה להערכה יישומית.

כיום, מושם עיקר הדגש על מיסוד תהליכי הערכה פנימיים. פרויקט TEN מבצע תהליכי הערכה על בסיס שוטף ביחס לשלשת קהלי היעד המרכזיים שלו:
  • ילדים ובני נוער בקהילות בהן פועל הפרויקט; 
  • ארגונים שותפים וסוכני שינוי באותן קהילות;
  • המתנדבים -צעירים מישראל ומהתפוצות.

גישת ההערכה הפנימית של פרויקט TEN מבוססת על ערכי הפרויקט ועקרונות פעולתו:

הערכה מבוססת מטרות: לתכנית מטרות מוגדרות ומדדי הצלחה במונחי תפוקה ותוצאה.

רב-ממדיות: מדדי ההערכה המתייחסים לקרב קהלי היעד השונים, שילוב והצלבה של מקורות מידע, כלי הערכה ומערכי הערכה בטווחי זמן מיידים ומתמשכים.

מערך הערכה כוללני: הבוחן קשר בין תשומות, תהליכים, תפוקות ותוצאות.

הערכה מעצימה: הבניית תהליכי הערכה בתוך תהליכי העבודה השגרתיים בהיבטים של תכנון, ביצוע ובחינת תוצאות; דיאלוג קבוע מטה-שדה בממצאי הערכה.

Scroll to Top